Navigace

Obsah

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby: 

 

Výpisy z veřejných evidencí:

 

 • Obchodní rejstřík – výpis z obchodního rejstříku
 • Živnostenský rejstřík – výpis z živnostenského rejstříku
 • Katastr nemovitostí – výpis z katastru nemovitostí
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů – vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Insolvenční rejstřík – výpis z insolvenčního rejstříku

 

 Výpisy z neveřejných evidencí:

 

 • Rejstříku trestů
 • Centrální registr řidičů – výpis z bodového hodnocení řidiče

  

Podání:

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního Systému Odpadového Hospodářství)

 

Informační systém datových schránek (ISDS):

 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • Podání oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Podání žádosti o znepřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o nastavení datové schránky do režimu OVM (orgán veřejné moci)
 • Podání žádosti o zrušení nastavení datové schránky do režimu OVM
 • Podání oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM 
 • Podání povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO
 • Podání zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO

  

  Ceník

  

Evidence

 

Cena za 1. stranu

 

Cena za každou další

i započatou stránku 

Obchodní rejstřík 

100 Kč 

50 Kč 

Živnostenský rejstřík

100 Kč

50 Kč

Katastr nemovitostí

100 Kč

50 Kč

Rejstřík trestů

50 Kč

0 Kč

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

50 Kč za přijetí podání + další poplatek dle druhu podání dle živnostenského zákona – odvádí se živnostenskému úřadu

Centrální registr řidičů

100 Kč

50 Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100 Kč

50 Kč

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

100 Kč

50 Kč

Insolvenční rejstřík

100 Kč

50 Kč

Autorizovaná konverze dokumentů

30 Kč za každou

i započatou stránku

Veškrerá podání v rámci ISDS

zdarma

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

200 Kč

       

Dokumenty potřebné ke stažení:

plná moc na czech point.doc

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

 

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

 

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely nebo číslo popisné

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

IČ subjektu

Insolvenční rejstřík

IČ subjektu / osobní údaje fyzické osoby

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká.

K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud  někdo  žádá  o  výpis  z  RT  v  zastoupení,  musí  doložit  i  úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Centrální registr řidičů:

O výpis z bodového hodnocení osoby může žádat pouze ten, koho se výpis týká, případně jeho zmocněnec, který předloží ověřenou plnou moc.

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti. Cizincům může být vydán výpis, pouze pokud mají přidělené rodné číslo.

Pro jednoznačnou identifikaci osoby se doporučuje vyplnit i rodné číslo a číslo řidičského průkazu, proto je vhodné, aby žadatel měl u sebe i řidičský průkaz.

 

Podání:

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Žadatel  musí  předložit  platný  doklad  totožnosti  –  občanský  průkaz,  cestovní  pas   nebo u cizinců identifikační doklady. V případě, že si žadatel sám vyplnil jednotný registrační formulář na serveru Hospodářské komory, musí také sdělit číslo identifikačního tiketu. Pokud si žadatel vyplní formulář v papírové podobě, musí předložit tento vyplněný formulář.

 

 

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro vydání přístupu do registru musí žadatelé předložit identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku, identifikaci žadatele – platný občanský průkaz, plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.

 

Informační systém datových schránek:

Autorizovaná konverze dokumentů

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předán na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze,které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

 

 

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přísupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

 

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

 

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Pro specifikaci a ověření žadatele je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále žadatel musí znát ID nebo typ datové schránky a případně údaje, na koho je datová schránka zřízena.

 

Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Pro specifikaci a ověření žadatele je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále žadatel musí znát ID nebo typ datové schránky a případně údaje, na koho je datová schránka zřízena. Dále musí znát údaje o osobě, u které mají být zneplatněny přístupové údaje.

 

Žádost o znepřístupnění datové schránky

Pro specifikaci a ověření žadatele je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále žadatel musí znát ID nebo typ datové schránky (která má být znepřístupněna) a případně údaje, na koho je datová schránka zřízena.

 

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky

Pro specifikaci a ověření žadatele je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále žadatel musí znát ID nebo typ datové schránky (která má být opětovně zpřístupněna) a případně údaje, na koho je datová schránka zřízena.

 

Žádost o nastavení datové schránky do režimu OVM

Pro specifikaci a ověření žadatele je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále žadatel musí znát ID nebo typ datové schránky (u které má být nastaven režim OVM) a případně údaje, na koho je datová schránka zřízena.

 

Žádost o zrušení nastavení datové schránky do režimu OVM

Pro specifikaci a ověření žadatele je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále žadatel musí znát ID nebo typ datové schránky (u které má být zrušeno nastavení režimu OVM) a případně údaje, na koho je datová schránka zřízena.

 

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

Pro specifikaci a ověření žadatele je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále žadatel musí znát ID nebo typ datové schránky (u které mají být zneplatněny přístupové údaje statutárnímu orgánu nebo vedoucímu OVM) a údaje o osobě, které se má datová schránka znepřístupnit.

 

Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO

Pro specifikaci a ověření žadatele je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále žadatel musí znát ID nebo typ datové schránky a údaje o oprávněné osobě, pro kterou má být povolení vydáno.

 

Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO

Pro specifikaci a ověření žadatele je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Dále žadatel musí znát ID nebo typ datové schránky a údaje o oprávněné osobě, jejímž jménem má být zrušení povolení pro datovou schránku vyžádáno.

  Czech POINT